Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Pierre Gift Shop (laatste update 16 mei 2018)
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pierre Gift Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
Artikel 2. Privacy
 
2.1 Pierre Gift Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Pierre Gift Shop zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
2.2 De door u bestelde en door Pierre Gift Shop geleverde bestelling zal tot zeven (7) werkdagen na levering worden bewaard. Daarna wordt deze bestelling uit onze gegevens verwijderd.
2.3 Pierre Gift Shop gebruiken de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het kopen bij Pierre Gift Shop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen via info@olijfolie-manolakis.nl
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
2.4 Pierre Gift Shop verkopen uw gegevens nooit- Pierre Gift Shop zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
2.5 Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Pierre Gift Shop - Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
2.6 Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Pierre Gift Shop, dan kunt u altijd een e-mail sturen aan info@pierregiftshop.com  Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
3.2 Pierre Gift Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Betaling geschiedt online of per overboeking. Uw aanvraag wordt direct na betaling in behandeling genomen.
 
Artikel 4. Levering
 
4.1 Alle producten en diensten van Pierre Gift Shop worden online geleverd.
4.2 In een normale levering wordt de door u bestelde goederen echter uiterlijk binnen zeven werkdagen geleverd. Na die tijd hebt u recht op teruggave van uw betaling. Bij een spoedorder zult u binnen 48 uur uw betaling retour ontvangen.
 
Artikel 5. Garantie
 
5.1 Pierre Gift Shop staat garant voor de levering van de goederen. Mocht door Pierre Gift Shop verstuurde goederen desondanks na levering alsnog fouten bevatten, dan wordt de fout zo snel mogelijk hersteld, uiteraard zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
5.2 De melding van vermiste of verkeerde goederen dient binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de bestelling per e-mail of gewone brief bij Pierre Gift Shop bekend te zijn.
5.3 Pierre Gift Shop draagt geen verantwoordelijkheid voor onvolkomenheden in bestellingen die te wijten zijn aan het onvolledig dan wel onvoldoende invullen van het bestelformulier op de website.
5,4 U heeft wettelijk het recht om de goederen binnen 14 dagen retour te zenden (zichttermijn) zonder opgaaf van reden. U dient zelf zorg te dragen voor de retourzending en Pierre Gift Shop zal u het aankoopbedrag en verzendkosten aan u retourneren, zodra de goederen in originele staat en verpakking zijn geretourneerd. Let op: De verzendkosten van de retourzending worden niet vergoed.

 
Artikel 6. Overmacht
 
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pierre Gift Shop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat Pierre Gift Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pierre Gift Shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
 
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet tussen u en Pierre Gift Shop is Pierre Gift Shop niet aansprakelijk, tenzij en/of voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pierre Gift Shop.
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
 
8.1 U heeft de verplichting om bij de online levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.pierregiftshop.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Verhuisdozen-Winkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 9. Aanbiedingen/overeenkomsten
 
9.1 Alle aanbiedingen van www.pierregiftshop.com zijn vrijblijvend en Pierre Gift Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.
9.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pierre Gift Shop. Pierre Gift Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
9.3 Voor acceptatie van uw bestelling dient u een bijbehorend formulier in te vullen. Aan de hand van die gegevens wordt uw bestelling in behandeling genomen.
9.4 Een onvolledig ingevuld formulier wordt naar inzicht Pierre Gift Shop verwerkt.
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 

Privacy

Privacy Policy voor Bezoekers van Pierre Gift Shop (aangepast op 16 mei 2018)

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.pierregiftshop.com bezoekt.

1. Beheer
De website
www.pierregiftshop.com  staat onder beheer van Pierre Gift Shop. De contactgegevens zijn te vinden op www.pierregiftshop.com is een geregistreerde handelsnaam.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Pierre Gift Shop worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Pierre Gift Shop zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Pierre Gift Shop kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. waarvan Pierre Gift Shop denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Pierre Gift Shop maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Pierre Gift Shop de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Pierre Gift Shop. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Pierre Gift Shop is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Pierre Gift Shop.
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Pierre Gift Shop kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Pierre Gift Shop denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Pierre Gift Shop zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Pierre Gift Shop verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Pierre Gift Shop kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Pierre Gift Shop voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je
altijd contact met ons opnemen.
Pierre Gift Shop
Pierre Helfer
24010 Chrani – Messinia
Griekenland
0030-6932-637342 of 0030-27250-31681